Programy lojalnościowe

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 2020

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym 2020 (dalej „Program”) oraz zasady przyznawania premii objętych tym regulaminem.
2. Organizatorem programu lojalnościowego jest SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. JANA PAWŁA II 11/ 1114, 00-828 WARSZAWA, REGON: 382726152, NIP: 5272885357 ( zwana dalej „Organizator”).
3. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie Organizatora.
4. Uczestnictwo w programie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.

§2
Uczestnictwo

1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna lub prawna, która w czasie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w spółce SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. JANA PAWŁA II 11/ 1114, 00-828 WARSZAWA, REGON: 382726152 NIP: 5272885357.
2. Opiekun/-ka to osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy zawartej z organizatorem usługi opiekuńcze oraz informacyjno – rekrutacyjne.
3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

§3
Warunki Programu

1. Program trwa od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 włącznie.
2. Udział w programie polega na spełnieniu kryteriów obejmujących uzyskanie poszczególnych premii określonych w §4.

§4
Premie i inne możliwości gratyfikacji

1. Uczestnicy niniejszego programu mogą otrzymać następujące premie:
a) Premia za polecenie
b) Premia za długoterminową współpracę
c) Premia za powroty na to samo zlecenie
2. Szczegółowe kryteria przyznania premii lub możliwości zatrudnienia na niemieckich warunkach określa §5.

 

§5
Kryteria przyznania premii

1. PREMIĘ ZA POLECENIE w wysokości 220,00PLN netto otrzymuje każda opiekunka, która poleci Organizatorowi nową opiekunkę podając jej imię, nazwisko i numer telefonu, a osoba polecona zostanie zatrudniona przez Organizatora i przepracuje minimum 30 dni na zleceniu i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.
2. PREMIĘ ZA DŁUGOTERMINOWĄ WSPÓŁPRACĘ w wysokości 400 PLN netto otrzymuje każda opiekunka, która w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 podjęła z nami wielomiesięczną współpracę ( minimum 6 przepracowanych miesięcy) oraz nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.
3. PREMIĘ ZA POWROTY NA TO SAMO ZLECENIE w wysokości 400 PLN netto otrzymuje każda opiekunka, która wróci na to samo zlecenie minimum 4 razy w ciągu roku kalendarzowego na okres co najmniej 6 tygodni (okres 01.01.2020-31.12.2020) i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy. Premia za długoterminową współpracę oraz premia za powroty na to samo zlecenie nie łączą się.

 

§6
Odbiór premii

1. Premia za polecenie oraz premia za polecenie wakacyjne zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Programu z tytułu umowy o świadczenie usług marketingowych na terenie Polski, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
3. Premia za długoterminową współpracę oraz premia za powroty na to samo zlecenie zostaną wypłacone po zrealizowaniu kryteriów przyznania premii.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru premii z przyczyn leżących po stronie Uczestników oraz za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbiór premii.

 

§7

Postanowienia końcowe

1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy rekrutacji spółki.
2. Premie nie łączą się.
3. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie internetowej: www.senioraktiva.pl
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.