Bonusy

REGULAMIN BONUSU ZA WYJAZD DO 10.06.2020

 

 • §1 Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie bonusowym ( dalej „Program”) oraz zasady przyznawania bonusu objętych tym regulaminem.
 • 2. Organizatorem programu bonusowego jest SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. JANA PAWŁA II 11/ 1114, 00-828 WARSZAWA, REGON: 382726152, NIP: 5272885357 ( zwana dalej „Organizator”).
  3. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie Organizatora.
  4. Uczestnictwo w programie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jego postanowień.
 • §2 Uczestnictwo
 • 1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna lub prawna, która w czasie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w spółce SENIORAKTIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. JANA PAWŁA II 11/ 1114, 00-828 WARSZAWA, REGON: 382726152 NIP: 5272885357.
  2. Opiekun/-ka to osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy zawartej z organizatorem usługi opiekuńcze oraz informacyjno – rekrutacyjne.
  3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 • §3 Warunki Programu
 • 1. Program trwa od 22. maja 2020 do 10. czerwca 2020 włącznie.
  2. Udział w programie polega na spełnieniu kryteriów obejmujących uzyskanie premii określonej w §4.
 • §4 Kryteria przyznania premii
 • 1. PREMIĘ ZA WYJAZD W DNIACH OD 22. MAJA 2020 DO 10. CZERWCA 2020 w wysokości 200,00PLN netto otrzymuje każda opiekunka, która wyjedzie z Organizatorem na zlecenie i przepracuje minimum 6 tygodni oraz nie naruszy postanowień umowy.
 • §5 Odbiór premii
 • 1. Premia za wyjazd w dniach 22.05.2020-10.06.2020 zostanie wypłacona po zrealizowaniu warunków przyznawania premii wraz z wynagrodzeniem należnym Uczestnikowi Programu z tytułu umowy o świadczenie usług marketingowych na terenie Polski, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru premii z przyczyn leżących po stronie Uczestników oraz za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbiór premii.
 • §6 Postanowienia końcowe
 • 1. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy rekrutacji spółki.
  2. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie internetowej: www.senioraktiva.pl
 • 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.